Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian definitions

Anthony Bonner i Maria Isabel Ripoll
Any
2003
Lloc
Palma
Pàgines
293
Col·lecció
Col·lecció Blaquerna
Editorial
Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears
ISBN
978-84-8338-379-7

Text bilingüe català/anglès, reuneix per primera vegada una mostra significativa de les nombroses definicions espargides entre la immensa producció de Ramon Llull. Fa més d’un segle que s’ha anat repetint que Llull era un "mestre de definicions" sense saber ben bé que implicava aquest epítet. Ara hom pot apreciar la precisió conceptual i de vegades literària amb la qual defineix una multitud de termes, no tan sols del seu propi sistema, l’Art, sinó també de la filosofia i la teologia medievals. A més, pel fet que la majoria de termes ofereix definicions tant en català com en llatí, en un esforç notable de "donar ciència al poble", hem volgut presentar junts aquests dos caires, no només donant definicions en els dos idiomes, quan n’hi havia, sinó presentant una introducció bilingüe, a fi de donar als medievalistes no-catalanoparlants accés a aquest ric patrimoni lul·lià.