Biblioteca de l'Escola Lul·liana de Barcelona

biblioteca
Reconstrucció virtual

En col·laboració amb l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, el Centre de Documentació Ramon Llull duu a terme la reconstrucció virtual del que podia haver estat la biblioteca de l'Escola Lul·liana que hi hagué a Barcelona entre la meitat del segle XIV i final del segle XVI. Per dur-la a terme, s'han creuat les dades històriques que tenim dels itineraris que van seguir alguns llibres relacionats amb aquesta institució (inventaris dels segles XV i XVIII), amb les dades codicològiques que proporcionen els manuscrits lul·lians conservats en biblioteques d'arreu d'Europa (notes de propietat i altres anotacions, presència d’un mateix copista, ordre amb què apareixen les obres lul·lianes en un manuscrit, enquadernacions distintives, etc.). El resultat, fins ara, ha estat la identificació de 49 còdexs avui supervivents que havien pertangut a l'escola.