Documents: el nou apartat de la Llull DB

22 novembre 2021

Aquest nou apartat de la Base de Dades Ramon Llull té com a objectiu elaborar un inventari de documents sobre Ramon Llull i la història del lul·lisme des dels inicis (primeres notícies documentals sobre la família Llull) fins a mitjan segle XIX (naixement de la lul·lística moderna). El disseny i l'elaboració de l'apartat de Documents ha anat a càrrec de Maria Toldrà, amb la col·laboració de Gemma Pellissa.

Els registres que conformen la secció contenen una breu descripció de cada unitat o document i el seu contingut, amb les dades bàsiques de localització i l’enllaç a la versió digital si està disponible, acompanyada de la transcripció del document (sigui extreta de la bibliografia a l’abast, sigui feta de nou o revisada sobre l’original o una reproducció) i, en casos puntuals, de la seva traducció catalana. Des de cada registre s’enllaça a altres seccions de la Llull DB (especialment "Lul·listes", però també "Bibliografia", "Obres", etc.) a fi de contextualitzar la informació en el conjunt de materials estructurats que aquesta base de dades proporciona a l'investigador sobre Llull i el lul·lisme.

Per document s’entén el document "arxivístic" pròpiament dit, és a dir, un text produït arran d’una gestió administrativa o transacció concreta que té validesa legal o s’aplica en un determinat moment, generalment fruit de l’exercici d’una autoritat. En el cas de Llull, alguns d'aquests documents es copien al llarg del temps, perden la finalitat administrativa que els va originar i acaben convertint-se en obres amb tradició textual pròpia (per exemple, l'aprovació de l’Art a la Universitat de París, les butlles atribuïdes a Gregori XI, la Sentència definitiva de 1419, etc.), que sovint s’insereixen en obres lul·listes posteriors. Aquests textos solen tenir entrada pròpia a la secció "Obres" de la base de dades, a la qual s'enllaça des de "Documents".

A causa de l'amplitud del període temporal, de la diversitat de tipologies documentals i de la gran quantitat de documents publicats o inèdits relacionats amb l'objectiu de la secció, l'elaboració d'aquesta es basa en l'establiment de criteris previs a l'hora de seleccionar els continguts, per tal que progressivament s'hi pugui consultar una mostra significativa dels documents més importants sobre Llull i el lul·lisme produïts en diferents talls temporals. Per als primers mesos de treball, que ara es tradueixen en la publicació d'uns 280 registres aproximadament, s'ha treballat sobre aquests temes: biografia de Llull (Diplomatari lul·lià, de J. N. Hillgarth); Escola lul·liana de Barcelona; Nicolau Eimeric; recepció de l'obra de Llull a través de la informació dels inventaris de llibres; història de l'edició moguntina.